ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK
(ÁSZF)
 
 
1. A SZERZODÉSES KAPCSOLAT
 
1.1 A KELE-CAR Kft.. értékesítései a szerződő felek eltérő írásos megállapodásának hiányában kizárólag az ÁSZF-ben meghatározott feltételekkel történnek, amelyek legkésőbb a vevő regisztrációját követő megrendelésével avagy regisztráció nélkül telefonon, faxon, e-mailen vagy személyesen leadott megrendelésévela vevő által elfogadottnak minősülnek, a szerződés részévé válnak abban az esetben is, ha a vevő a megrendelései vonatkozásában esetlegesen saját általános szerződés feltételekkel rendelkezik.
 
1.2 Az előbbiek alapján létrejött szerződés módosítására kizárólag írásban, a felek közös megegyezése alapján kerülhet sor.
 
1.3 A vevő a megrendelésével a jelen ÁSZF-ben szabályozott feltételekkel vállalja, hogy a megrendelt árut átveszi és a KELE-CAR Kft.. által közölt árjegyzék szerinti vételárat az előírt fizetési határidőben maradéktalanul kifizeti.
 
 
2. REGISZTRÁCIÓ, FIZETÉSI FELTÉTELEK
 
2.1 A KELE-CAR Kft.. e-kereskedelme során az áru átvételével megegyező időpontban történő készpénzfizetés ellenében értékesíti termékeit.
 
2.2 A vevő a regisztráció jogcselekményével kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy személyes adatait (nevét, lakcímét, telefonszámát, e-mail címét) a KELE-CAR Kft.. a szerződéses kapcsolat során, annak teljesítése érdekében legkésőbb addig amíg vevő a törlést nem kéri felhasználja és kezelje, illetőleg azokat a KELE-CAR Kft.. a nyilvántartásaiban tárolja. A vevő továbbá a megrendelésével a jelen ÁSZF alapján kinyilvánítja azon igényét, hogy a KELE-CAR Kft.. a részére postai vagy elektronikus úton reklám és marketing ajánlatokat küldjön. A vevő jogosult jelen ÁSZF alapján bármikor visszavonni előbbi igényét, a reklám és marketing anyagok részére való megküldésének korlátozására vagy tiltására vonatkozó írásbeli nyilatkozatának a KELE-CAR Kft.-hez történő eljuttatásával.
 
2.3 A vevő bármikor tájékoztatást kérhet személyes adatainak kezeléséről, kérheti személyes adatainak helyesbítését, zárolását vagy törlését. Törlés esetén a vevő csak ismételt regisztrációval rendelhet új árut. A vevő a jelen szerződéssel kapcsolatos adatkezelési jogainak megóvása érdekében, vagy azok megsértése esetén bírósághoz (törvényszékhez), illetve a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat a 2011. évi CCII.tv. rendelkezési alapján. 
 
 
3. A MEGRENDELÉS MÓDJA
 
3.1 A vevő kifejezetten tudomásul veszi, hogy a KELE-CAR Kft.. felé interneten (webshop.caremo.eu) és e-mailen (info@caremo.hu) keresztül kizárólag a KELE-CAR Kft.. általi regisztrációját követoen adhatja le megrendelését. A vevő elektronikus úton leadott megrendelése önmagában nem keletkeztet teljesítési kötelezettséget a KELE-CAR Kft.. részéről, azonban a KELE-CAR Kft.. által e-mailen, a megrendelés beérkezésétől számított 3 munkanapon belül megküldött rendelés visszaigazolás a szerződést érvényesen létrehozza a felek között. A rendelés visszaigazolás kiadása az áru leszállításának nem előfeltétele, az áru átvételével a rendelés visszaigazolás kiadásának elmulasztása esetén is a szerződés a KELE-CAR Kft.. és a vevő között érvényesen létrejön.
 
3.2 A fentiek szerint létrejött szerződés, írásbeli szerződésnek minősül, amely a KELE-CAR Kft.. által naponta iktatásra kerül. Az előbbiek szerint létrejött szerződés iratanyagát a KELE-CAR Kft.. a székhelyén egy évig megőrzi.
 
3.3 A vevő ismeri és elfogadja az interneten történő vásárlás kockázatait, amelyre tekintettel internetes vásárlás esetén a KELE-CAR Kft.-t különösen nem terheli felelősség 
• az internetes hálózat bármilyen, a webáruház működését és a vevő vásárlását akadályozó működési hibája;
• az internetes megrendelés küldése vagy a rendelés visszaigazolásának fogadása során nem a szolgáltatótól származó bármely adat érkezése; 
• bármely vételi eszközben történő bármilyen meghibásodása;
• a vásárlás folyamatában alkalmazott bármely szoftver nem megfelelő működése; 
• a szolgáltató hálózatban fellépő bármilyen programhiba, rendkívüli esemény vagy technikai hiba következményei 
tekintetében.
 
 
4. A SZÁLLÍTÁS MÓDJA, TELJESÍTÉSE
 
4.1 Csak belföldi szállítást tudunk teljesíteni! A munkanapokon megrendelt áru szállítása a GLS futárszolgálat útján, 14 munkanapon belül, a megrendelésben megadott címre történik. Az áru átvételéről a vevő köteles a saját felelősségére gondoskodni. Amennyiben az áru kiszállítása eredménytelen, úgy a szállító megkísérli a vevővel felvenni a kapcsolatot a szállítással kapcsolatos egyeztetés céljából. További egyszeri, egyeztetett időpontban történő kézbesítés sikertelensége esetén a felek közötti szerződés hatályát veszti.
 
4.2  A szállítás és csomagolás díj egységesen brutto 1779,-Ft/cím ellenében kerül kiszállításra.
 
4.3 Az áruátvételkor a vevő képviselője útján köteles meggyőződni az áru mennyiségi meglétéről, illetve a csomagolás épségéről és ezt tényt a kísérőokmányokon aláírásával igazolja.
 
4.4 A vevő jogosult az árut a KELE-CAR Kft.. költségén visszaküldeni, és a fizetést megtagadni, az alább felsorolt esetekben:
- Az áru mennyisége nem megfelelő;
- Az árucikk nem lett megrendelve;
- Nem a megállapodott paraméterekkel bír a termék. Pl.: eltérő méret stb.
 
 
5. TULAJDONJOG FENNTARTÁSA
 
5.1 A KELE-CAR Kft.. a leszállított áru tulajdonjogát minden esetben fenntartja az áru ellenértékének maradéktalan megfizetéséig.
 
 
6. REKLAMÁCIÓ
 
6.1 A KELE-CAR Kft.. raktárából csak „KELE-CAR Kft.” jelzésű emblémával lezárt csomag kerül kiszállításra. Amennyiben a vevő a csomag (caremo lógóval ellátva) sérülését észleli, úgy a KELE-CAR Kft.. megbízottjától köteles írásbeli igazolást kérni. A KELE-CAR Kft.. kizárólag abban az esetben tud kárigénnyel fellépni a szállító céggel szemben - és a vevőnek új, hibátlan árut küldeni - amennyiben írásbeli tájékoztatást kap a vevőtől a káreseményről. (?)
 
6.2 A leszállított áru rendeltetésszerű használatát nem akadályozó, nem jelentős hiba vagy hiányosság esetén a vevő nem jogosult az áru átvételét megtagadni, illetőleg előbbiekre való hivatkozással az áru ellenértékének kifizetését megtagadni. Az áru átvételével a kárveszély az áru tekintetében a KELE-CAR Kft.-rol vagy szállítmányozó partneréről átszáll a vevőre.
 
6.3 A tételesen átadott és átvett szállításokat követően a KELE-CAR Kft.. mennyiségi reklamációt nem fogad el. 
 
6.4 A leszállított árura vonatkozó szavatosság időtartama 2 év amelynek kezdő időpontja az áru vevő általi átvételével kezdődik. A szavatossági igény számlával érvényesíthető, amely az áruval együtt kerül átadásra a vevő számára. A vevő a szavatossági igényét, illetve egyéb kifogásait a KELE-CAR Kft.. ügyfélszolgálatán érvényesítheti.
 
6.5 A hibás minőségű terméket a KELE-CAR Kft.. díjmentesen kicseréli, a termék, a termékhez kapcsolódó számla átvételének, továbbá a hiba megjelölésének feltételével.
 
 
7. ÁRAK, ÁRVÁLTOZÁS
 
7.1 A számlázás az érvényben lévő árlista alapján történik. A szerződéses ár a rendelés visszaigazolásban szereplő illetve a vásárlás előtt visszaigazolt ár. A termékek mellett feltüntette ár bruttó ár, mely a szállítási költségeket nem tartalmazza.
 
7.2 A KELE-CAR Kft.. az árváltozás jogát fenntartja.
 
 
8. ELÁLLÁS
 
8.1 A vevő jogosult a terméknek; több termék adásvételekor, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik, az utoljára szolgáltatott terméknek; több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak; ha a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatásnak a vevő vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított tizennégy napon belül, az átvett áru hiánytalan és hibátlan állapotban, sértetlen, eredeti csomagolásban történő visszaszolgáltatása mellett a szerződéstől elállni. A vevő az elállási jogát a mellékletben található nyilatkozat-minta felhasználásával; vagy az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján, illetve a KELE-CAR Kft.. weboldalán (webáruházában)gyakorolhatja. Ezen utóbbi esetben a KELE-CAR Kft.. tartós adathordozón haladéktalanul visszaigazolja a fogyasztói nyilatkozat megérkezését. Az árunak a KELE-CAR Kft.. székhelyére történő visszaszolgáltatási költségei a vevőt terhelik. A fentiek szerint gyakorolt elállás esetén a KELE-CAR Kft.. a megfizetett vételárat - az elállással kapcsolatosan felmerült, őt megillető költségeivel csökkentve - az elállástól számított tizennégy napon belül a vevő részére visszafizeti. Nem gyakorolhatja a vevő az elállási jogát olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak; romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében; olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza; olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel; lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta.
 
8.2 Amennyiben a megrendelt áru raktárkészlete elfogyott, a KELE-CAR Kft.. jogosult a felek között létrejött szerződéstől egyoldalú megkisérelt értesítés után elállni.
 
9. VITÁS KÉRDÉSEK, ALKALMAZANDÓ JOG
 
9.1 A jelen Általános Szerződési Feltételek megjelenésétől kezdve a korábbiak érvényüket vesztik. Amennyiben az ÁSZF bizonyos részei érvénytelennek bizonyulnának, az az egész ÁSZF érvényességét nem érinti, az érvénytelen rész helyébe a vonatkozó jogszabályi rendelkezések lépnek.
 
9.2 A vevő a regisztrációt követően, illetve regisztráció hiányában isbármely termék megrendelésével elismeri, hogy az ÁSZF rendelkezéseit ismeri, azokat tudomásul veszi és elfogadja.
 
9.3 A jelen jogviszonnyal kapcsolatosan a felek tudomására jutott valamennyi tény, adat, információ üzleti titoknak minősül. Ezen kötelezettség megsértése a szerződésnek a KELE-CAR Kft.. jogosult a titoksértésből eredő kárainak érvényesítésére.
 
9.4 A szerződő felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződésből fakadó esetleges jogvitájukat elsősorban békés úton, egyeztetéssel kívánják megoldani. Ha az egyeztetés nem vezet eredményre, akkor értékhatártól függően kikötik a Budai Központi Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességét és annak döntését magukra nézve kötelezőnek, és végrehajtandónak ismerik el azzal, hogy a szerződéskötés helyének minden esetben a KELE-CAR Kft.. mindenkori székhelye minősül.
 
9.5 A KELE-CAR Kft.. nem áll a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvényben írt magatartási kódex hatálya alatt.
 
9.6 A fogyasztó a panaszával jogosult a Budapesti Békéltető Testülethez (székhely: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310., levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10., e-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu) fordulni.
 
9.7 A felek között létrejött szerződés nyelve a magyar, illetőleg a felek közötti szerződéses jogviszonyban a magyar jog szabályai, elsődlegesen a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokról szóló 2001. évi CVIII. törvény, a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadóak. A KELE-CAR Kft.. rendeletben írt "Elállási/felmondási mintatájékoztatót", "Elállási/felmondási nyilatkozatmintát" és "A kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és a jótállásról szóló mintatájékoztatót" webshop.caremo.eu weboldalán külön is közzétette.
 
9.8 A KELE-CAR Kft. honlapján, illetve webshopjában lévő mindennemű ábra, fényképfelvétel, adat, tény illetve maga a számítógépes program a KELE-CAR Kft. szellemi tulajdonát képezi, annak bármilyen felhasználása vagy egyéb módon történő közzététele csak a KELE-CAR Kft. hozzájárulásával lehetséges, ellenkező esetben a KELE-CAR Kft. teljes kártérítést követelhet.